Smarni

 
 
~ Interperszonális kartográfia
nyitott tematikájú szeminárium és multimédia-műhely


Leírás

Az Újegyetem organikus szerveződésének motorja a különféle témakörök, tudomány- és alkotói területek között kapcsolódási pontok keresése és finomhangolása. Ennek a tudományközi fordítói folyamatnak a formalizált változatát képviseli a Smarni, ami egy nyitott tematikájú szeminárium, vagyis csak kiindulópontja és moderációjának szabályai vannak rögzítve, a csoport pedig dokumentálja elágazási pontjait, és fogalmaiból térképet készít. A Smarni egyszerre a közös fogalomkonceptualizáció, illetve a további leágazó kurzus- és műhelyötletek generálásának a színtere. A jelentkezők ehhez az “open source” szellemiségű folyamathoz tudnak kapcsolódni, melynek maguk is aktív (per)formálói lehetnek.

 

A kutatás területe, célkitűzése, szellemisége

A kutatás Nelson Goodman amerikai filozófus megállapítását – “a tárgy egyhangú folyamat” – fordítja le a kultúra- és társadalomtudomány nyelvére, miszerint az ember sokszólamú, poliszémikus esemény. 

Konkrét célkitűzése az utóbbi 100+1 esztendő természettudományos eredményeinek, illetve a szellemtudományos teóriák eltérő episztemológiai módszereiből, gyakorlataiból fakadó bizonytalan, egyenlőtlen viszonyának a tisztázása és konvergenciája, majd művészi-multimediális reprezentálása a kreatív kódolás és a performansz-művészet eszközeivel.

A kurzus személy-, kultúra- és tudományközi fordítói munkáját a kritikai kartográfia, valamint az enciklopédikus igényű krónikaírás módszereire kívánja alapozni. Cirkuláris, holisztikus, interperszonális szemléletét a kurzus kivitelezéséhez kapcsolódó műhelyekben is megőrzi, majd újrahasznosítja. Ennyiben a kutatás episztemológiai háttere, módszertana, gyakorlati célja, kimenete is hasonlóan egymás korrelációjában ölt végső testet.

A kurzus bemenete

H. P. Lovecraft novellája - Onnan túlról/From Beyond - 1920-ban jelenik meg; a korabeli “Weird Tales” zsáner a magazin formátum széles publicitásával, nagy elérésszámaival közvetlenül a népszerű kultúra horizontjára vetíti a kanti fenséges, a freudi pszichoanalízis, a husserli fenomenológia, a darwini evolucionizmus, az einsteini relativitáselmélet, a születő kvantummechanika, valamint a növekedő társadalmi destabilizáció és xenofóbia kulturális artikulációi stb. aktuális tendenciáinak különböző konfigurációit. Erre kiváló példa e rövidke novella, melyet kiindulásként használunk a folyamatosan készülő fogalmi térkép építéséhez.

A kurzus alapozó tematikája:

  1. Érzékszerveken innen és túl - Fenomenológia és nemeuklideszi geometria a kozmikus horrorban
  2. A “Weird Tales” mint a tudományos fantasztikum alternatívája. A részecskefizika helye a populáris kultúrában
  3. Shoggothok tűnt helye - Térbeli kiforgolódások a humán ökológiától az antropocénig

Célja

A munkafolyamat résztvevői kurrens tudományterületek alapfogalmaiba kapnak betekintést, többségében a 20. sz. természettudományos eredményeinek területén, és megtanulják összekapcsolni azokat a kultúratudományok területének jelenségeivel. A kurzus hozzájárul a komplex, demokratikus, párbeszédalapú tudományszemlélet kialakításához. 

Továbbá különféle megvalósulási/megvalósítási kimeneteket is létrehoznak a térképként kialakított fogalmi hálózatban tárolt adatok gyakorlati vizualizációja és szonifikációja, illetve performanciája által.

A műhely célja egyúttal a kialakult konstellációk által újabb, ebből a folyamatból leágazó kurzusok körvonalazása.

Módszere

A kurzus alapvető módszere a tudományterületek között cirkuláló fordítási lehetőségek felismerése és elvégzése. A kurzus további szerves részét képezi a virtuális, interszubjektív krónikaírás. A krónika egyszerre a lejegyzés és rögzítés eszköze, de módszere is egyben, melynek segítségével történetileg a jelen pillanatba érkezhetünk. A kutatás harmadik fontos módszere a kritikai kartográfia. Mind-mapping, inter- és hyper-textualitás, illetve a folyamatos dekonstrukció és újra-kartotékolás apparátusa.
A kurzus kritikai paradigmája a reláció és a fordítás.
 

Résztvevő oktatók

A munkafolyamatot koordinátorok és a témákhoz kapcsolódó vendégek navigálják. A koordinátor-szervező Kellner Balázs, akinek az Újegyetem többi kutatója valamint a témakörökhöz illeszkedő, meghívott külsős vendégek segítenek.

 
Kulcsszavak
  • Granularitás
  • Reláció
  • Cirkuláció
  • Tudományközi fordítóiroda
  • Parametrikus tervezés
  • Szabad akarat

Kinek ajánlott?

Olyan, holisztikusan gondolkodó kutatóknak és alkotóknak, akik elsősorban nem diszciplínák, hanem azok csomópontjai, mintázatai iránt mutatnak fogékonyságot a felsorolt területeken. Olyan felhasználóknak, akik egy közös, interaktív, interobjektív és interperszonális kutatás folyamatába kívánnak dinamikus, formatív módon becsatlakozni.

Elsősorban olyan különféle tudományterületekről érkező kísérletezőket várunk, akik nyitottan és fogékonyan viszonyulnak az “open source” szellemiséghez, valamint kedvet éreznek magukban a legszerteágazóbb fordítói gyakorlatok során létrejövő tudásbázis kreatív kivitelezésére.

 

Helyszíne: online (zoom)

Időrendi elosztás: 12 alkalom (hetente 2x45 perc) + kapcsolódó hétközi konzultációk + esetenként a kurzus részét képező nyilvános előadások. A 12 alkalom 70/30 százalékos arányban tartalmaz kutatószemináriumot, illetve műhelymunkát.

Részvételi díj: Június 1-ig 47.000 Ft (early birds), július 1-ig 55.000 Ft, augusztus 1-ig 60.000 Ft, mely összeg az előadók honorálásán felül az Újegyetem finanszírozásához, illetve a találkozások közötti konzultációhoz is hozzájárul. A csoport által választott pályázatokon nyert támogatásokkal a részvételi díj egyenlő arányban csökkenhet. 

Csoportlétszám: 5-12 fő

Jelentkezés módja és határideje: A kurzusra a Jelentkezési lap kitöltésével lehet jelentkezni augusztus 1-ig.

 

Kurzus-hírlevél

 
 
A smarni fogalom-játszótere:
 
 
 
(a képek Görcz Andrea, a csomópont-hálózat Kellner Balázs munkája)