A cselekvő tér

 

~ A test-észlelet mint a tudásszerzés és alkotás helye
kutatószeminárium

Leírás

A kutatószeminárium középpontjában a szomesztetikus (testérzékleti) tapasztalatok és az azzal mozgó eszmélet viszonyrendszere áll. A testérzékelés (szomesztézia) fogalma a test felszínéről és mélyéből érkező ingerek feldolgozását jelöli. Az idetartozó, egymással összefüggő érzőminőségek közé tartozik: a bőrhöz tartozó érzékelés, amely többféle érzékfajtát is átfog, közösen szokás őket az „érintés” fogalmában gyűjteni; a mozgásérzékelés (kinesztézia), amely a testhelyzetnek, a testrészek egymáshoz való viszonyának, illetve a mozgások általános érzékelését foglalja magába és szorosan összefügg a propriocepcióval; a szervérzékelés (zsigeri érzékelés), amely a belső szervekből származó ingerek feldolgozásának közös elnevezése. Összességében azt mondhatjuk, hogy a szomesztézia a test mindennemű mozgásának (létének) önérzékelését jelenti, amivel az egyén önképe is alakulásban van. A szeminárium erre a folyamatosságra összpontosít, aminek megismerésével képessé válunk megszólítani a testet annak nonverbális csendjében.

Célunk a szomesztézia fokozatosan mélyülő észlelése, a hármasság „én – másik – tér” mozgásának kutatásával annak érdekében, hogy az egyéni, a társadalmi, az interperszonális, épített és természeti térviszonyokban a résztvevő felismerje és alkalmazni tudja észleleti tapasztalatait mind a hétköznapokban, mind a tudományos vagy alkotó szellemiség megélésében.

A testészleletek tapasztalata és azok reflektív használata legközvetlenebb módon a táncművészetben tárul fel, ahol a táncos saját szomesztetikus képességei nem csak a tánc létrejöttében játszanak szerepet, de a koreográfia eszközévé is válnak. A testészlelet ugyanakkor tudatállapotok mozgásának felismerését is jelentheti és ezáltal a tudatot és testet egyaránt megélhetjük különböző minőségű mozgások együtthatójaként.

A szeminárium a percepciófilozófiát és mozgástechnikai gyakorlatokat ötvöz annak érdekében, hogy a résztvevők közvetlen módon saját testészleleteik kutatóivá váljanak, majd a megfigyelések és elméleti támpontok mentén szerzett tudást önálló kutatási területeikhez integrálják.

Kérdések: Hogyan ismerjük fel az érzékletek mozgását a testérzeteken belül? Milyen utakat ajánlanak a testérzetek a valóság észlelésében? Mi az a domesztikált test és milyen rétegei fedezhetők fel? Milyen viszonyban állhat a test önkoreográfiája és a társadalmi koreográfia?

Érintett főbb kutatói területek:

 • építészet
 • tánc
 • fotográfia, film
 • zene
 • filozófia
 • társadalompolitika
 • társadalomlélektan
 • antropológia

Kulcsszavak: érzékeléselméletek, valóságalkotás, tér, tudatállapotok fajtái, szomesztézia, viszonyrendszerek, önreflexió, a tudásszerzés helyei, transzformáció, interaktív tudáskeresés

 

Kiket várunk?

A szeminárium hívja azokat, akik

 • szeretnék megismerni a test tudatát, annak kommunikációját és e mentén újra gondolni a mozgás és a fizikai test szerepét saját kutatási területünkön.
 • elmélyülni az elmélet és tapasztalat fordítási kísérleteiben
 • reflektív gyakorlatok révén rákérdezni az épített/természeti környezet és a testet-öltöttség tapasztalata közötti feszültségekre
 • új kutatási irányokat felrajzolni a test és tér kapcsolatának elemzésével
 • közelebbről megérteni az egyén és a környezet interdependeciáját

 

A képzés formája

A képzés kezdete: 2021. szept. 6.

A szeminárium workshop jellegű személyes és online alkalmak formájában zajlik.

Mozgásműhely: hétfő 18:00-20:00 vagy egyeztetés szerint délelőtt

Filmműhely és online gyakorlati órák: szerda 18:00-20:00

+ Személyes konzultációk

A workshopok helyszíne változó, városi közterek, természeti táj, magánterület. A képzés során havonta egy alkalommal műhelybemutatót tartunk, mentorok és a résztvevők által meghívottak jelenlétében. 

Elkészült alkotások bemutatása: december/január

Záró esemény: Szinesztézia MOST (összművészeti előadások)

 

 

Program

 1. Bevezetés. A cselekvő tér alapjai. 

A tudat mozgó építészete, az érzékletek mozgásban betöltött szerepe. A tudat terei, hol kezdődik a tér és hol a test. A kinesztetikus érzék és a tudat mozgása.

Körbejárjuk az érzékelésnek azon módjait, amelyek saját percepciós technikáink analitikus megközelítését alapozzák meg és új percepciós technikák elsajátításához engednek közelebb. Feltárjuk a fizikai test téralkotó aspektusait, a vizualitás szerepét a térérzékelésben és a kinesztetikus érzék testi és tudati mozgásait.

2. Viszonyrendszerek és a mozgatottság tapasztalata 

A nonverbális kommunikáció eltűnése és megszületése 

Térbeli és relatív percepciók. Az egyén a társadalmi térben, az épített és természeti környezetben. A test, mint a téri viszonyrendszer mozgó pontja. 

A város, mint politikai emlékmű, a társadalmi cselekvés tudatformáló aspektusai, a társadalmi koreográfiában alakuló domesztikált test mozgásnyelve. Mi mozdítja a testet, milyen szinesztetikus kapcsolódások zajlanak az egyén fizikai terében és milyen viszonyulási lehetőségek merülnek fel a környezetéhez.

3. A tyúk és a tojás: a mozgás és formaalkotás dinamikája  

A mozgás téralakító képessége és lehetőségei. Tárgyalkotás mozgással, a mozdító tárgyak. Tér és fény kapcsolata. A fény téralakító képessége, mozgás és fény.

4. A vizualitás dominanciája az érzékelésben, a légzés és a kép

A vizuális ingerek talán mindenkor kiemelkedően befolyásolták a képi érzékelést, egy vizuális kultúra alakulása azonban az összes érzéklet viszonyrendszerétől is függ, köztük kiemelkedő a kinesztézia szerepe. Hogyan alakulhat ki vizuális dominancia, milyen mozgások vannak jelen a látásban, hogyan érhető tetten a mentális kép születése és a percepció vizuális valóságalkotó folyamata? Milyen szerepet játszik a légzés a mentális kép - én - külvilág vizuális percepciójában? 

+    Közös, összegző szemináriumi alkalmak: az improvizáció szerepe a tudásszerzésben, mozgástechnikák és improvizáció, szinesztetikus kapcsolatok, az egyéni és kollektív percepciók ereje a tervezésben.


Mentorok

Műhelyvezető: Pilári Darinka (kutatási háttér: szomesztézia, építészeti fenomenológia, táncfilozófia, a japán butō gyakorlata és elmélete, táncfilm, vizuális kultúratudomány)

Rezsonya Katalin, Serdült Sára, Csapó Gyöngyvér, Kellner Balázs

A mentorok a képzőművészet, társadalomlélektan, filozófia, vizuális kultúratudomány és a tánc területén jártasak. A szakmai irányultságot a csoport tagjai közösen mérik fel és alakítják akár új előadók bevonásával.

 

Célok

A szeminárium célja új utakat nyitni az én és a test, a test és a tágabb értelemben vett környezetről való gondolkodásban, az egyén rész egész viszonyának értelmezésében, ami által a résztvevő képessé válik a testészleletek alkalmazási és értelmezési lehetőségeinek felmutatására, elkezdi saját testnyelvi szótárát építeni. Zárásaképp a résztvevők saját kutatási területük mediális eszközeivel hoznak létre alkotást, aminek tükrében saját fejlődési útjaikat is láthatják.

 

Módszerek

Szituációs, testtudatot célzó mozgásfeladatok, érzékelésgyakorlatok, irányított egyéni és kollektív interakció, előadás, résztvevők közötti diskurzusteremtés, alkotói bemutatók.

A kutató szeminárium olyan részben nyitott tematikájú tudás műhely, ami az integratív, önszervező kutatószemléletet képviseli, a program tartalma rugalmas és minden alkalommal figyelembe veszi a szubjektív tudatállapotok megosztásában a jelenlét fontosságát. Más szóval, a tudásszerzés módozatait a kollektív jelenlétben a résztvevők is alakítják, amit a műhely mentorai integrálnak és aszerint vezetik a csoportot.

 

Részvételi díj

A szeminárium minimum 7 fő részvételével indul, a maximális csoportlétszám 10 fő.

A tandíj a teljes kurzusra: 125 000.-, amit lehetőség van havi részletekben is fizetni.

Ösztöndíjas programunk jelenleg szemeszterenként 1 résztvevőt tud támogatni, az ösztöndíj a befizetett kurzusdíjakból finanszírozott. Ennek részleteiről és lehetőségéről a későbbiek során adunk tájékoztatást

 

Jelentkezés módja, határideje

A szemináriumra a Jelentkezési lap kitöltésével lehet jelentkezni, legkésőbb augusztus 1-ig.

 

További információ a kurzussal kapcsolatban

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Kurzus-hírlevél

(az illusztrációk Edouard Delemotte és  RhythmosNoir fényképeinek felhasználásával készültek)